POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 1 sierpnia 2019
Magnes Sp z O. O.,z siedzibą statutową przy ul. Sokratesa 17A, 01 – 909 Warszawa, adres siedziby prawnej:ul. Zacisze 2, 82 – 300 Elbląg (dalej zwany: “Spółka”, “Administrator”) szanuje prawaosobiste swoich klientów, z tego powodu przygotował niniejszą Politykę Prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki Firma gromadzi, wykorzystuje lub w innej formie przetrwarza Dane Osobowe.
WAŻNE INFORMACJE
Spółka działa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych (zwanym dalej „RODO ”).
Ta polityka została opracowana w celu wyjaśnienia naszych praktyk dotyczących Danych Osobowych, które zbieramy od użytkowników lub na temat użytkowników, na stronie https://fr.sushi-wok.pl (dalej zwana „stroną internetową”).
Najważniejsze zasady przetwarzania Danych Osobowych to: zgodność z prawem i przejrzystość, dlatego wykorzystujemy Dane Osobowe tylko w przypadku, gdy:
 • otrzymamy zgodę osoby, której dane dotyczą,
 •  jest to konieczne w celu realizacji zamówienia osoby, której dane dotyczą, 
 •  jest to wymagane w celu zastosowania się do obowiązku prawnego, 
 •  jest to konieczne w celu ochrony istotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 
 •  Firma posiada prawnie uzasadniony interes odnośnie użycia Danych Osobowych. 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, prosimy o kontakt z firmą, kórej dane kontaktowe znajdują się w punkcie 16 niniejszej Polityki Prywatności.
Prosimy o uważne przecztanie niniejszej Polityki Prywatności, aby zrozumieć w jaki sposób i w jakich celach przetwarzamy Dane Osobowe.
Spis treści:
 1.  Definicje 
 2.  Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych 
 3.  Dane Osobowe zebrane od osób trzecich 
 4.  Wykorzystywanie zebranych Danych Osobowych 
 5. Udostępnianie danych osobowych 
 6.  Międzynarodowe transfery danych 
 7.  Program lojalnościowy 
 8. Pozostałe informacje 
 9.  Informacje poufne 
 10.  Dane Osobowe niepełnoletnich 
 11.  Ochrona Danych Osobowych 
 12.  Zmiana, dostęp i przenoszenie Danych Osobowych 
 13.  Przechowywanie Danych Osobowych 
 14.  Komunikacja Marketingowa 
 15.  Modyfikacje w Polityce Prywatności 
 16. Informacje kontaktowe 
1. Definicje
Administrator: osoba prawna, Magnes Sp. z. O. O., z siedzibą przy ul. Zacisze 2, 82-300 Elbląg, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Zgoda podmiotu Danych Osobowych: oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli podmiotu Danych Osobowych, przez które, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
Przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ przetwarzający Dane Osobowe w imieniu administratora.
Odbiorca: osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są Dane Osobowe, bez względu na to, czy jest osobą trzecią, czy nie.
Osoba trzecia: osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub organ inny niż podmiot Danych Osobowych, administrator, odbiorca oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
Władza nadzorcza: niezależna władza publiczna ustanowiona przez Państwo Członkowskie zgodnie z art. 51 RODO.
Dane Osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Podmiot Danych Osobowych”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatorów takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online lub w odniesieniu do jednego albo kilku specyficznych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych danej osoby fizycznej.
Przetwarzanie: każde działanie lub szereg działań wykonywanych na Danych Osobowych lub na zbiorach Danych Osobowych, niezaleznie od tego, czy są to działania zautomatyzowane, takie jak gromadzenie, nagrywanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zamiana, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub ujawnianie w jakikolwiek inny sposób, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.
Standardowe klauzule umowne: zestawy standardowych klauzuli umownych dotyczących przekazywania danych przyjętych zgodnie z Komisją Europejską w odniesieniu do międzynarodowego przekazywania Danych Osobowych.
Naruszenie Danych Osobowych: naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do przekazywanych, przechowywanych lub w jakikolwiek inny sposób przetwarzanych Danych Osobowych.
2. Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych
Firma gromadzi i przetwarza Dane Osobowe użytkownika tylko w przypadkach prawnie dozwolonych. Gromadzimy wyłącznie Dane Osobowe, które są istotne dla celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z zasadami legalności i przejrzystości.
Dane osobowe mogą obejmować:
2.1. W przypadku rezerwacji online firma żąda/może zażądać udostępnienia poniższych informacji od Gościa:
 • tytuł (opcjonalnie),
 • imię, 
 • nazwisko, 
 • adres (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj), 
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu stacjonarny, 
 • numer komórkowy (opcjonalnie). 
2.2. Możemy również zbierać informacje takie jak wiadomości w aplikacjach i wiadomości SMS.
Oprócz informacji, które zbieramy bezpośrednio od użytkowników, możemy również wyciągać wnioski na temat użytkowników na podstawie informacji, które nam dostarczają lub na podstawie innych zebranych przez nas informacji.
3. Dane osobowe zebrane od osób trzecich
Ważne jest, aby posiadane przez nas Dane osobowe były przez cały czas aktualne i poprawne, dlatego możemy importować Dane Osobowe użytkowników ze źródeł zewnętrznych takich jak rejestry publiczne. Gdy prawo wymaga zgody na przetwarzanie niektórych Danych Osobowych lub na niektóre formy przetwarzania, zgoda ta zostanie uzyskana od użytkownika przed przetwarzaniem.
Możemy również zbierać informacje o użytkownikach od osób trzecich, włączając informacje z systemów płatności oraz od innych partnerów; z internetowych serwisów społecznościowych zgodnie z ustawieniami użytkownika w danym serwisie; oraz z innych źródeł zewnętrznych, które zgodnie z prawem są upoważnione do udostępniania nam danych użytkowników.
Firma wykorzystuje i udostępnia te informacje wyłącznie do celów opisanych w odpowiednich umowach ze stronami trzecimi, które są umownie zobowiązane do ochrony danych osobowych użytkowników. Dołożymy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszyscy nasi partnerzy przestrzegają obowiązujących przepisów o ochronie danych i niniejszej Polityki prywatności w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.
4. Wykorzystywanie zebranych Danych Osobowych
Wykorzystujemy Dane Osobowe użytkowników na różne sposoby, tam gdzie jest to dozwolone:
 •  w celu poprawy i personalizacji usług, których użytkownicyoczekują od SushiWok, aby zaoferować wysoki poziom usług oraz przeprowadzać wydarzenia marketingowe;
 • wykorzystujemy Dane Osobowe użytkowników aby utrzymywać i udoskonalać tę stronę internetową, w tym zapewniać komfort online użytkownikom oraz upewniać się o prawidłowo prezentowanych treściach. Do zarządzania stroną i przeprowadzania wewnętrznych operacji, analizy danych, badań, testów, statystycznych i w celach sondażowych; w ramach naszych starań aby utrzymać stronę bezpieczną; 
 •  Dane Osobowe wykorzystujemy także do zarządzania programem lojalnościowym; do świadczenia usług, które są jego częścią; 
 • gdy jest to dozwolone, możemy użyć Danych Osobowych w celu zapewnienia lub zaoferowania usług użytkownikom; 
 •  możemy użyć Danych Osobowych w celu poprawy naszych usług oraz aby się upewnić, że nasza strona internetowa, produkty oraz usługi są interesujace dla odbiorcy; 
 • wykorzystujemy Dane Osobowe w celu powiadomień odnośnie zmian w naszych usługach, stronie internetowej oraz niniejszej Polityce. 
Użytkownik jest uprawniony, w dowolnym czasie i bez opłat, do zażądania od nas powstrzymania się od przetwarzania jego Danych Osobowych w celach marketingowych lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Ponadto, użytkownik ma prawo do uzyskania danych osobowych w celu dalszego przekazania. Skorzystać z tych praw można kontaktując się z nami pod podanym poniżej adresem.
5. Udostępnianie danych osobowych
Sushi Wok działa w wielu krajach, staramy się zapewnić taki sam poziom usług na całym świecie. Dlatego musimy udostępniać Dane Osobowe użytkowników innym odbiorcom, zgodnie z poniższymi warunkami:
5.1. Udostępniamy Dane Osobowe użytkowników wielu upoważnionym osobom i oddziałom w obrębie spółek SushiWok, w celu zaoferowania najlepszego poziomu usług
Zespoły mogące posiadać dostęp do danych osobowych użytkowników:
 •  działy IT, 
 • działy marketingowe,
 • usługi prawne, jeśli dotyczy. 
5.2. Z usługodawcami i partnerami: Dane Osobowe użytkowników mogą być przesyłane stronom trzecim w celu dostarczania użytkownikom usług oraz poprawy jakości pobytu, np.:
 • zewnętrzni dostawcy usług: podwykonawcy IT.
Polegamy na stronach trzecich w zakresie dostarczania usług i produktów w naszym imieniu i jeśli to stosowne, możemy udostępniać im Państwa Dane Osobowe. Wszyscy nasi usługodawcy są umownie zobowiązani do chrony Państwa Danych Osobowych i nie mogą w żaden sposób ich wykorzystywać lub udostępniać, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo lub określonych w umowie.
5.3. Z lokalnymi władzami: możemy być zobligowani do przesłania danych osobowych użytkowników władzom lokalnym, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli stanowi to część dochodzenia. Upewnimy się, że każdy taki transfer zostanie przeprowadzony zgodnie z lokalnymi przepisami.
6. Międzynarodowe transfery danych
Administrator może przekazać Państwa Dane Osobowe wewnętrznym lub zewnętrznym odbiorcom, którzy mogą znajdować się w krajach zapewniających różne poziomy ochrony Danych Osobowych.
 Aby zapewnić niezbędny poziom bezpieczeństwa i ochrony Danych Osobowych, Firma stosuje odpowiednie środki aby zapewnić bezpieczny transfer Danych Osobowych do Administratorów znajdujących się w krajach zapewniających inny poziom prywatności w porównaniu do kraju, w którym Dane Osobowe zostały zebrane (poza EOG).
7. Program lojalnościowy (jeśli jest stosowany)
Program lojalnościowy zarządzany jest przez Administratora we współpracy z innymi podmiotami pracującymi pod znakiem towarowym SushiWok. Program lojalnościowy zapewnia szereg korzyści, takich jak prezenty czy zniżki. Do programu dołączyć można wypełniając formularz rejestracyjny na naszej stronie internetowej lub w placówce SushiWok. W takim przypadku, Państwa Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu a) utworzenia konta osobistego; b) dostarczania informacji na temat aktualnego statusu w programie; c) przyznawania punktów na kartę członkowską; d) informowania o możliwych nagrodach po osiągnięciu określonej liczby punktów; e) informowania o wszelkich zmianach w programie lojalnościowym.
8. Pozostałe informacje
Podczas odwiedzania I korzystania ze strony internetowej, Firma zbiera informacje, które bezpośrednio nie identyfikują użytkownika. Gromadzone są informacje na temat użytkowania strony, takie jak katalog stron, które są odwiedzane oraz ilość odwiedzin na naszej witrynie („Pozostałe Informacje”). Wykorzystujemy Pozostałe Informacje w celu dostarczania reklam e-mail, reklam online (na naszej oraz innych stronach) oraz reklam mobilnych. Frima może również wykorzystywać Pozostałe Informacje w celu zezwolenia partnerskim firmom trzecim na rozpoznanie użytkownika jako klienta SushiWok, podczas odwiedzania strony internetowej lub aplikacji partnera, albo w celu zidentyfikowania użytkownika jako klienta firm partnerskich podczas odwiedzania strony internetowej lub aplikacji SushiWok, w celu dostarczenia użytkownikowi najbardziej odpowiedniej oferty.
Nasza strona internetowa używa plików Cookies oraz Innych Technologii (takich jak „tagi śledzące”<pixel tags>, „sygnały nawigacyjne sieci Web”<tj. web beacons, clear GIFs>, linki w wiadomościach e-mail, JavaScript, identyfikator urządzenia nadany przez Google lub Apple lub podobne technologie) w odniesieniu do ich cyfrowych usług .
Ta Strona używa „Analityki Google”, systemu analityki internetowej od Google, Inc. („Google”) oraz «Yandex.Metrica», systemu analityki internetowej od «YANDEX LLC». Google Analityka oraz «Yandex.Metrica» używają tak zwanych plików Cookies, m.in. plików tekstowych, które są przechowywane na twoim komputerze i używane do analizowania Twojego użytkowania strony. Informacje wygenerowane przez pliki Cookies na temat Twojego użytkowania Strony (w tym adres IP) są zwykle przekazywane i przechowywyane na serwerach Google w USA oraz serwerach Yandex w Rosji. Google oraz Yandex używają tych danych w imieniu administratora Strony, w celu oceny użytkowania strony internetowej, opracowania raportów na temat aktywności na stronie internetowej dla administratora Strony, a także w celu umożliwienia wykonania innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej oraz internetu. Google oraz Yandex mogą przekazywać informacje osobom trzecim, w przypadkach wymaganych przez prawo lub w zakresie analizowania danych przez te osoby trzecie w imieniu Google lub Yandex. Nie jest możliwe, aby Google lub Yandex skojarzyło adres IP użytkownika z innymi danymi Google lub Yandex. Używając tej Strony zgadasz się, że dane, które zostały zebrane, mogą być przetwarzane przez Google lub Yandex za pomocą wyżej wymienionych sposobów oraz w wyżej wymienionych celach.
Z uwagi na to, iż Pozostałe Informacje nie identyfikują osobiście użytkownika, mogą zostać ujawnione w każdym, uzasadnionym prawnie przypadku. W niektórych przypadkach możemy powiązać Pozostałe Informacje z Danymi Osobowymi. Tak powiązana informacja będzie traktowana prez nas jak Dane Osobowe zgodnie z niniejszym oświadczeniem.
9. Informacje poufne
Termin „informacje poufne” odnosi się do informacji związanych z rasowym lub etnicznym pochodzeniem, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia, życia seksualnego i orientacji seksualnej, informacji genetycznej, karalności oraz jakichkolwiek danych biometrycznych używanych w celu identyfikacji. Informacje poufne gromadzimy tylko w przypadku, gdy zostaną przez Państwa dobrowolnie podane. Możemy użyć dostarczonych przez Państwa danych dotyczących zdrowia, w celu poprawienia jakości obsługi oraz wyjścia naprzeciw Państwa potrzebom (np. informacje, które podawane są w sekcji „Uwagi” podczas rezerwacji).
10. Dane osobowe niepełnoletnich
Świadomie nie zbieramy danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jako rodzic lub opiekun prawny, prosimy o nie pozwolenie swoim dzieciom na przesyłanie danych osobistych bez zgody rodzica/opiekuna.
Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe bez weryfikacji lub zgody rodzicielskiej osób poniżej 18 roku życia, natychmiast zostaną podjęte kroki w celu usunięcia tych danych. Jeśli uważają Państwo, że posiadamy lub możemy posiadać informacje od lub odnośnie dziecka poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt na info@sushiwok.com.pl
11. Ochrona Danych Osobowych
Firma podejmuje odpowiednie środki w celu: a) ochrony Danych Osobowych przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, oraz b) utrzymywania poprawnych i aktualnych Danych Osobowych, tak jak to tylko możliwe. Staramy się również wymagać od naszych partnerów i usługodawców, którym udostępniamy Dane Osobowe, podjęcia odpowiednich starań w celu zachowania poufności Państwa Danych Osobowych.
Na swojej stronie internetowej firma używa protokołu SSL do rezerwacji online. Wszelkie informacje udostępniane przez użytkownika Firmie, jej zależnym spółkom lub partnerom, będą automatycznie szyfrowane oraz chronione podczas przesyłania przez sieć. Informacje odbierane przez nasz serwer są dekodowane przy użyciu indywidualnego, prywatnego klucza. SSL umożliwia w przejrzysty i bezpieczny sposób połączenie się przeglądarki ze stroną internetową . SSL jest najpowszechniej stosowanym oraz najbardziej skutecznym systemem kryptograficznym. W celu jego użycia, użytkownicy muszą jedynie zweryfikować kompatybilność swoich przeglądarek.
Firma zapewni przejrzystość w celu kontroli oraz ustalenia, w jaki sposób i jakie dane osobowe są przesyłane poprzez zastosowanie urządzeń do przesyłania danych, kto i kiedy wprowadził jakie dane do systemu, a także upewni się, że system może zostać przywrócony w przypadku awarii. W przypadku błędów w procesie automatycznego przetwarzania, generowane są raporty. Firma zapewni poufne zarządzanie danymi osobowymi i nie ujawni ich osobom nieupoważnionym. Firma będzie chronić dane osobowe szczególnie przed nieupoważnionym dostępem do nich, transferem, opublikowaniem, usunięciem lub zniszczeniem jak i przed przypadkowym zniszczeniem, szkodą i niedostępnościa z pwodu modyfikacji zastosowanej technologii. Firma podejmie wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia technicznej ochrony danych osobowych.
Dla transakcji online stosujemy odpowiednie działania technologiczne w celu ochrony przesyłanych przez naszą stronę Danych Osobowych. Niestety, żaden system bezpieczeństwa lub system przesyłu danych przez Internet nie jest całkowicie pewny i bezpieczny.
Dla własnego bezpieczeństwa, prosimy o nie przesyłanie do nas numerów kart płatniczych, ani żadnych innych poufnych informacji drogą mailową.
Nie kontaktujemy się poprzez wiadomości SMS lub e-mail w celu uzyskania poufnych informacji lub danych kart płatniczych. W przypadku otrzymania takiej wiadomości poprzez e-mail lub SMS, prosimy nie odpowiadać, najprawdopodobniej doszło do oszustwa.
12. Zmiana, dostęp i przenoszenie Danych Osobowych
RODO przyznaje określone prawa, streszczone poniżej, z których można skorzystać bezpłatnie, z zastrzeżeniem ustawowych wyjątków. Prawa te mogą być ograniczone, na przykład jeśli spełnienie żądania użytkownika ujawniłoby Dane Osobowe innego użytkownika lub w wypadku, gdy użytkownik poprosi o usunięcie danych, które z godnie z prawem jesteśmy zobowiązani zatrzymać lub jeśli posiadamy uzasadniony interes do ich zatrzymania.
12.1. Prawo do wycofaniazgody
Gdziekolwiek działamy na podstawie zgody użytkownika, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie, na naszej stronie internetowej z inicjatywy użytkownika lub poprzez skontaktowanie się z nami na adres e-mail info@sushiwok.com.pl . Ponadto, w każdej wiadomości wysłanej przez nas, znajduje się link do anulowania subskrypcji newslettera. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodnosć z prawem procesu gromadzenia i przetwarzania danych, opartego na zgodzie użytkownika, do momentu wycofania zgody. Neleży pamiętać, że możemy mieć inne podstawy prawne na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, jak te przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności.
12.2. Prawo do dostępu i poprawiania swoich danych
Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, przeglądania ich oraz poprawiania. Użytkownik może być upoważniony do wystosowania prośby o kopię informacji, które posiadamy, aby je przejrzeć lub poprawić. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji, które posiadamy, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, hasła i/lub inne preferencje należy zalogować się na swoje konto na naszej stronie (jeśli się takie posiada) lub skontaktować się z nami na adres e-mail info@sushiwok.com.pl . Użytkownik ma prawo również poprosić o kopię swoich Danych Osobowych przetwarzanych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.
12.3. Prawo do usunięcia
Zgodnie z RODO, użytkownik ma prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez nas, tak jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności, jeśli nie są już dłużej potrzebne dla celów, dla których zostały pierwotnie zgromadzone lub przetwarzane. Prawo do usunięcia obowiązuje również w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych przez użytkownika, w przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, tak jak zostało to opisane w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy nie istnieje już żadna prawna podstawa do ich przetwarzania. W celu usunięcia swoich Danych Osobowych, prosimy o zgłoszenie prośby poprzez adres e-mail info@sushiwok.com.pl .
12.4. Prawo do ograniczeniaprzetwarzania
W pewnych okolicznościach opisanych w RODO, użytkownik może poprosić nas o ograniczenie przetwarzania swoich Danych Osobowych. Np. w wypadku, gdy użytkownik kwestionuje poprawność swoich Danych Osobowych. W takim wypadku ograniczymy przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
12.5. Prawo do sprzeciwuwobecprzetwarzania
W pewnych okolicznościach opisanych w RODO, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich Danych Osobowych, włącznie z przetwarzaniem danych do celów marketingu bezpośredniego. W wypadku sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Firma nie będzie dłużej przetwarzała danych w tych celach.
12.6. Prawo do przenoszeniadanych
Jeśli Państwa Dane Osobowe zostały przekazane bezpośrednio do nas i jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub realizacji zamówienia, mają Państwo prawo do otrzymania przetwarzanych danych w uporządkowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu formacie oraz do przekazania ich innemu usługodawcy.
W przypadku nierozwiązanych problemów, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w miejscu zamieszkania lub w miejscu,w którym doszło do naruszenia. Zachęcamy, aby problemy zgłaszać w pierwszej kolejności do nas, jednakże, w zakresie obowiązującego prawa, są Państwo upoważnieni do składania skarg bezpośrednio do odpowiednich Organów Nadzorczych.
Dokonamy wszelkich wymaganych aktualizacji w terminie określonym przez prawo, a tam gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy naliczyć odpowiednią opłatę w celu pokrycia kosztów odpowiedzi na Państwa żądanie. Żądania i prośby należy składać za pośrednictwem adresu e-mail info@sushiwok.com.pl lub na piśmie na adres ul. Sokratesa 17A, 01-909 Warszawa.
W celu ochrony poufności, na wysłane przez Państwa żądania/prośby możemy odpowiadać tylko na zarejestrowany lub w inny sposób przekazany nam adres e-mail. Należy pamiętać, iż po złożeniu takiego żądania/prośby, możemy nie być w stanie zapewnić jakości i różnorodności usług, do której Państwo przywykli.
Co więcej, w niektórych okolicznosciach opartych na obowiązującym prawie, mogą Państwo poprosić o zaprzestanie udostępniania Państwa Danych Osobowych naszym partnerom biznesowym lub o zaprzestanie używania danych osobowych w celach kontaktowych (np. poprzez adres e-mail). Postaramy się respektować takie prośby zgodnie z obowiązującym prawem.

13. PRZECHOWYWANIEDANYCHOSOBOWYCH

Firma przechowuje Państwa Dane Osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że wymagany lub dozwolony prawnie jest dłuższy okres przechowywania.
Państwa dane zostaną zniszczone tak wcześnie, jak to tylko możliwe, w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie lub odtworzenie.
Dane Osobowe znajdujące się na dokumentach papierowych, zostaną znisczone w bezpieczny sposób w niszczarce, spalone lub zniszczone w inny podobny sposób. Dane Osobowe przechowywane w formie elektronicznej zostaną zniszczone przy pomocy środków technicznych zapewniających brak możliwości późniejszego przywrócenia lub zrekonstruowania danych.

14. KOMUNIKACJAMARKETINGOWA

Jeśli otrzymaliśmy od Państwa informacje kontaktowe (adres pocztory, adres e-mail lub numer telefonu), możemy chcieć przekazywać informacje zgodnie z wyrażonymi preferencjami i zgodą, jeśli jest wymagana, odnośnie naszych produktów i usług albo wysyłać zaproszenia na wydarzenia za pośrednictwem adresu e-mail, reklam online, mediów społecznościowych, numeru telefonu, SMS, powiadomień push, alertów w aplikacji, naszego biura obsługi klientów oraz innych środków.
Jeśli jednoznacznie wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie naszego newslettera lub komunikacji marketingowych, od czasu do czasu możemy skontaktować się z Państwem w celu przekazania informacji o naszych usługach i najnowszych ofertach oraz przetwarzać w tym celu Państwa Dane Osobowe.
Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać naszego newslettera lub komunikacji marketingowych, prosimy o wiadomość na adres e-mail info@sushiwok.com.pl .
Można również anulować subskrybcję naszych e-maili marketingowych poprzez kliknięcie w link anulowania subskrybcji znajdujący się w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.

15. MODYFIKACJEPOLITYKIPRYWATNOŚCI

Firma może od czasu do czasu modyfikować tę Politykę Prywatności. W sytuacji, gdy dokonamy istotnych zmian w niniejszej Polityce Prywatności, zamieścimy link do zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności na głównej stronie naszej witryny internetowej. Jeśli zapisali się Państwo na jakąkolwiek naszą usługę lub produkt, informacja może zostać przekazana również za pomocą podanych kanałów komunikacji. Datę ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności można sprawdzić patrząc w datę modyfikacji linku oraz na datę widniejącą na górze niniejszej Polityki Prywatności.Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności zaczną obowiązywać po opublikowaniu zmienionej wersji Polityki Prywatności na stronie internetowej. Korzystanie ze strony internetowej, jakiegokolwiek naszego produktu i usługi, i/lub wyrażenie zgody na zaktualizowaną Politykę Prywatności po wprowadzeniu zmian, stanowi akceptację zmienionej Polityki Prywatności.

16. INFORMACJEKONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki Firma przetwarza Państwa Dane Osobowe, prosimy o kontakt na adres e-mail info@sushiwok.com.pl lub zwykłą pocztą na adres: ul. Sokratesa 17A, 01-909 Warszawa.